કચ્છી કહેવતો !

ગડો ડેસે ને _______ થકે.
પેટ જી _______ મથો કોરો જાણે.
નઇ _______ નૌ ડી.
ધણ જા _______ વથાણ મેં.
તું _______ આંઉ અચાંતો.
દેણ ન વે તોય _______ વે.
જજી ગાલીયે _______ ભરજે.
_______ તે કે કર મળે મેખ.
_______ જી ચોરાઈ _______ સજા.